logo new edited

§ 1

Foreningens navn

Foreningens navn er: Foreningen Næstved Lokal Radio.

§ 2

Foreningens hjemsted

Foreningens hjemsted er Næstved kommune.

§ 3

Foreningens formål.

Foreningens formål er at varetage driften af Næstved Lokal Radio og producere radioudsendelser i henhold

til programpolitikken som beskrevet i § 4.

§ 4

Programpolitik

Radioens programindhold skal fortrinsvist være baseret i lokale forhold som vedrører borgerne i Næstved

kommune.

Radioen skal være debatskabende om forhold, som har betydning for borgerne i Næstved kommune.

Radioen skal være oplysende om forholdet, politiske eller andre, som har betydning for lokalsamfundets

udvikling.

§ 5

Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 – 5 medlemmer, hvoraf flertallet skal være bosiddende i Næstved

kommune.

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 1 år af gangen.

§ 6

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Bestyrelsen udpeger en stationschef til at varetage den daglige drift og kontakten til offentlige

myndigheder. Stationschefen kan være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen mødes efter behov, dog mindst 4 gange årligt. 2 gange om foråret og 2 gange om efteråret.

Bestyrelsen tager stilling til udsendelser og programindhold.

Bestyrelsen er ansvarlig for at modtagne offentlige tilskud anvendes i henhold til tilskudsbetingelserne.

De enkelte studieværter varetager deres programlæggelse under ansvar for radioens formål, bestyrelsens

bestemmelser og lovgivningen i øvrigt.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 7

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af april måned.

Dagsorden udsendes med 1 uges varsel, ved brev eller elektronisk, og skal mindst indeholde følgende

punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning for det forgangne år

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og beslutning om disponering af over‐ eller underskud.

4. Valg af 3‐5 bestyrelsesmedlemmer.

5. Valg af revisor.

6. Drøtelse af radioens programpolitik.

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt.

Hvert medlem har é stemme pågeneralforsamlingen.

Forslag til behandling skal indsendes 1 uge fø generalforsamlingen.

§8

Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages borgere, der producerer eller medvirker til at producere

udsendelser påNætved Lokal Radio, eller varetager andel af foreningens drift eller administration.

Optag af medlemmer godkendes af bestyrelsen.

§9

Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden, eller af den samlede bestyrelse i forening.

§10

Vedtætsædringer

Ædringer i vedtæter kan forelæges påordinæ generalforsamling, eller ekstraordinæ

generalforsamling, og vedtages med almindelig stemmeflerhed.

§11

Foreningens opløning

Forslag om opløning af foreningen forelæges påto påhinanden føgende generalforsamlinger, hvoraf den

ene skal væe ordinæ.

Opløning af foreningen skal vedtages med 2/3 flertal påbegge generalforsamlinger.

Ved foreningens opløning opgøes vædier og gæd, såedes at eventuel gæd eller tilbagebetalingspligtigt

tilskud til offentlige myndigheder afregnes føst.

Eventuelt overskud tilgå lignende lokalradiostationer i Nætved kommune eller disponeres efter offentlige

tilskudsmyndigheders bestemmelse.

§13

Regnskab og revision

Åsregnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor. Åsregnskabet aflæges efter god

regnskabsskik med tilstrækelig hensyntagen til afskrivninger.

§14

Ekstraordinæ generalforsamling

Til ekstraordinæ generalforsamling indkaldes nå formanden, eller den samlede bestyrelse, øsker dette.

Indkaldelse sker ved brev eller elektronisk med 14 dages varsel.

Såedes vedtaget.

Næstved, d. 24. august 2017